Ljudski resursiLjudski resursi i upravljanje njima u bilo kojoj kompaniji ili organizaciji predstavlja izuzetno važnu komponentu u sveukupnom i sveobuhvatnom upravljanju. Ljudski resursi su jedan od najvažnijih resursa, a sa povećanjem stupnja robotizacije i automatizacije dobivaju još više na značaju. Taj se značaj ogleda u njihovoj višoj kvaliteti i stručnosti, a ne u brojnosti. Procjenjivanje, odabir, ili općenito upravljanje s ljudskim resursima nosi niz problema i teškoća. Poznata je izreka „najteže je raditi s ljudima“. To nije zbog problema ljudi kao resursom, već problema nedovoljne kvalitete upravljanja njima. Zato u svakoj i malo ozbiljnoj organizaciji tom problemu se vrlo studiozno i stručno pristupa. Jedan od najvažnijih elemenata u procesu upravljanja ljudskim resursima je procjena rizika, odnosno upravljanje rizicima povezano s time. Alati i tehnike koje se primjenjuju za upravljanje rizicima ljudskih resursa se odabiru tako da se s njima postigne najveći učinak na smanjenje rizika u zadanim uvjetima. Okvir za upravljanje rizicima ljudskih resursa, kada se govori u kontekstu sistema upravljanja temeljenim na ISO standardima je ISO 31000.

Cilj seminara: Glavni cilj seminara je ukazati na glavne značajke i potrebe formalnog upravljanja rizicima ljudskih resursa, te efektima i doprinosu funkcioniranju organizacije. Pored toga, cilj je ukazati na metodologiju upravljanja rizicima ljudskih resursa, a posebno sigurnosnim mjerama (kontrolama) za smanjenje rizika.

Kome je seminar namijenjen: Menadžerima sektora ljudskih resursa, svim menadžerima i voditeljima ostalih odjela u organizaciji, vlasnicima poslovnih procesa, ključnim učesnicima u poslovnim procesima, svim zainteresiranim stranama koji imaju neki interes oko upravljanja ljudskim resursima, te onima koje posebno zanima ova tema.

Sadržaj: Glavne teme koje se obrađuju na seminaru su: pojam i definicije rizika vezanih za ljudske resurse, fizikalni principi pojave rizika ljudskih resursa, principi upravljanja rizicima ljudskih resursa u kontekstu ISO 31000, okvir upravljanja i proces upravljanja rizicima, metodologije za procjenu rizika ljudskih resursa, kao i uobičajene tehnike i alati, te veza sa ostalim ISO standardima sistema upravljanja.

Metodologija rada: Tokom seminara primjenjivat će se najsuvremenije prezentacijske i interaktivne metode rada s moderacijom grupe, pri čemu se težište stavlja na identifikaciju problema u tematskom području, te grupnim radom polaznika na iznalaženju rješenja, odnosno načina kako rješavati naznačene probleme kroz diskusiju praktičnih primjera i zadataka.

Prateća dokumentacija: Polaznici će dobiti odgovarajuće pisane materijale.

Trajanje: 1 dan (8 nastavnih sati).